ท่านต้องการให้เทศบาลพัฒนาในด้านใดมากที่สุด
ถนน ( 2 )
20.00%
ไฟฟ้า ( 2 )
20.00%
ประปา ( 2 )
20.00%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 4 )
40.00%