Search  
Select Language
ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม : 2019 >>

su

mo

tu

we

th

fr

sa

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
อำนาจหน้าที่
แบบคำร้องทั่วไปคลิกเพื่อ download file Word เพื่อปริ้นหน้านี้
-->  http://www.banchian.go.th/upload-files/uploadfile/18/bfa3e04f496c40d88a05edf46fe67e1b.docx
ข่าว
 • ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการ
 • ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
 • งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
 • ประเพณีวันสงกรานต์
 • กระบวนการลดขั้นตอน
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียน
 • ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหันคา
 • ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหันคา
 • การตรวจค้นและรื้อถอนเสาสถานีวิทยุกระจายที่ไม่ได้รับอณุญาต
 • ขอรายงานการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรม
 • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ
 • งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
 • ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2559
 • ภัยแล้งชัยนาท กระทบน้ำอุปโภคบริโภค
 • นายสดุดี ตั้งปิยกุล อดีตอาจารย์จุฬาฯ พิการขารีบกับภรรยาตาบอด
  ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2560
 • การยื่นแบบเเสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560
 • ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน และงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 • การประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ประชาสัมพันธ์ความรู้โปร่งใสตามหลักธรรมภิบาล
 • คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายใน สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน
 • ประกาศราคากลางเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 6
 • ประกาศราคากลางเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5
 • ประกาศราคากลางเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการถมดินที่สาธารณะประโยชน์ (บริเวณที่ตั้งระบบประปา) หมู่ที่ 7
 • ประกาศราคากลางเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบกล้อง CCTV หมู่ที่ 2,3,5,6,10
 • ประกาศราคากลางเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาโรงเก็บของเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน หมู่ที่3
  แบบคำร้อง
 • แบบคำร้องทั่วไป
 • แบบคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์
  ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน
 • คู่มือสำหรับประชาชน พฤษภาคม ๒๕๕8
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • โครงการขุดลอกตะกอนดินพร้อมถากถางและล้มต้นไม้ คลองดอนไอ้เจ็ด หมู่7
 • โครงการซ่อมแซมถนนลููกรังสายบ้านนานายประเวช หมู่4
 • โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานายสมหวัง ห้วยวังไข่เน่า ม.2
 • โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายชลอ หมู่ที่4
 • โครงการขุดลอกตะกอนดินคลองบ่อยืม 3 ซ้าย หมู่ 3,9
 • โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต จำนวน 2 จุด หมู่ที่8
 • โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวลุกรังสายหน้าบ้านนายดำ หมู่ 7
 • โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังคันห้วยเด่นหมาจิ้งจอก (บ้านผู้ใหญ่สิทธิ) หมู่ 4
 • โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังคันห้วยโรง หมู่ 4
 • โครงการซ่อมแซมลูกรังสายนานายจ้อย (คันห้วยคันไถ) หมู่ที่ 4
 • โครงการขุดลอกตะกอนดินคลองดาดคอนกรีต หมู่ที่ 6,8
 • โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 2จุด ดอนไอ้เจ็ด หมู่ 7
 • กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปีสภาเทศบาล ตำบลบ้านเชี่ยน
  ประชาสัมพันธ์
 • ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561
 • แผนดำเนินงาน 2561
 • การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
 • รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
 • แผนดำเนินงาน 2562
 • รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
 • กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และกำหนดวันเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2563
 • ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน เรื่อง ประชาสัมพันธ์ QR Code (EIT)
 • ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน เรื่อง ประชาสัมพันธ์ QR Code (IIT)
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2561
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน
 • ประชาสัมพันธ์ ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย
 • เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 • ร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วน ทำให้ผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลง
 • ระวังป่วยโรคมือ เท้า ปาก
 • สธ.แนะปชช.ดูแลร่างกายให้อบอุ่นขณะเที่ยวรับลมหนาว
 • ปลายฝนต้นหนาว โรคหัด ระบาด
 • ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นโฮมสเตย์ สามารถติดต่อเพื่อจดแจ้งได้ที่ทำการอำเภอหันคา
 • มาตรฐานการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียนด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน
  ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2561
 • ประกาศราคากลางเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำจากนานางเรณูถึงนานายสำเริง หมู่ที่ 1,11
 • ประกาศราคากลางเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยวังลวกพร้อมตะกอนดิน หมู่ที่ 5
 • ประกาศราคากลางเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ สายเด่นหมาจิ้งจอก (ช่วงนาครูน้ำทิพย์ ถึงบ้านนายอุเทน) หมู่ที่ 4
 • คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาล
 • ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561
 • จดหมายข่าวเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน
 • ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ประกาศเทศบาลตำบลบ้ารเชี่ยน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน
 • ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน
 • งบแสดงฐานะการเงิน
 • ผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
  ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2562
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน เปิดรับสมัครเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • งบแสดงผลการดำเนินงาน
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  ประกาศกองคลัง
 • ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางจราจรยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านเชี่ยน – เกาะตาโพธิ์ หมู่ที่ 2,10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางจราจรยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านเชี่ยน – เกาะตาโพธิ์ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศร่างขอบเขตคุณลักษณะการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซ๊ซี แบบอัดท้าย
 • ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซ๊ซี แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านเชี่ยน-เกาะตาโพธิ์ ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางจราจรยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านเชี่ยน-เกาะตาโพธิ์ ม.2,10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 • ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
 • ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำห้วยคันไถ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยซุง
 • ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกตะกอนดินเลนคลองหันพระ (คอตัน) จำนวน3 ช่วง หมู่ที่ 12
 • ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน
 • "ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน" เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยนสมัยสามัญ ที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
 • "ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน" เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
 • "ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน" เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2561 และกำหนดเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2561
 • "ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน" บันทึกรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
 • "ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน" เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยนสมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 • "ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน" เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
 • 'ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน' บันทึกรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน สมัยสามัญที่ 2/2561 ครั้งที่ 1
 • "ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน" เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยนสมัยสามัญ ที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561
 • "ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน" เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
 • 'ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน' บันทึกรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน สมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 1
 • "ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน" เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยนสมัยสามัญ ที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561
 • "ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน" เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561
 • 'ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน' บันทึกรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน สมัยสามัญที่ 4/2561 ครั้งที่ 1
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
 • ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน
 • ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
  กิจกรรม
  คณะผู้บริหาร

  นายสยาม วงศ์เส็ง
  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชี่ยน

  ส่งข้อความถึง คณะผู้บริหารส่งข้อความถึง คณะผู้บริหาร
  สาสน์จาก คณะผู้บริหารสาสน์จาก คณะผู้บริหาร
  กรมอุตุนิยมวิทยา
  จำนวนผู้เข้าชม
  วันนี้ 17 ตุลาคม 2562
  วันนี้มีคนเข้าชม : 1

  เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 5
  เดือนนี้มีคนเข้าชม : 85
  ปีนี้มีคนเข้าชม : 1,925
  ปีที่แล้วคนเข้าชม : 2,835

  คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

  เริ่มใช้งาน : 01 พฤศจิกายน 2553
   
   
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน
  เลขที่ 252 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
   โทรศัพท์ : 0-56-406-621  โทรสาร : 0-56-406-621 ต่อ 18
  E-Mail : banchian11a@gmail.com